کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
نگارش فارسی دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
نامه نگاری در زبان انگلیسی دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
روش ترجمه شفاهی 1 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
درآمدی بر ادبیات2 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن و درک مفاهیم 2 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن و درک مفاهیم 1 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن متون مطبوعاتی دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بر بنیاد یک نظریه عمومی زبان دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه مکاتبات و اسناد2 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه مکاتبات و اسناد1 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون مطبوعاتی2 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون مطبوعاتی1 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون ساده دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون اقتصادی دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون ادبی دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه پیشرفته2 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه پیشرفته 1 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
بیان شفاهی داستان 2 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
بررسی ترجمه انگلیسی متون اسلامی 1 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
understanding and using english grammar 4th ed دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
the study skills for studenets of english a second language دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
the study of language -fifth ed دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
modern english part2 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
letswrite englosh1 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
english phonetics and phonology-third ed دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و روش ترجمه دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و روش تحقیق 1 و 2 دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
آزمون سازی زبان دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
academic writing course new edition دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
(Top Notch - 2th ed (2B &2A دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی