کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
نمونه های نثر ساده انگلیسی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
نمونه های نثر ساده انگلیسی (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
نمونه های شعرساده انگلیسی (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
نمونه های شعرساده انگلیسی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
مقاله نویسی (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
مقاله نویسی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
کلیات زبان شناسی2 (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
کلیات زبان شناسی2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
کلیات زبان شناسی1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
کلیات زبان شناسی1 (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
کاربرداصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
فنون یادگیری زبان (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
فنون یادگیری زبان (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
فنون یادگیری زبان نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
روش تدریس زبان انگلیسی(راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
روش تدریس زبان انگلیسی(راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
دستور نگارش2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
دستور نگارش1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
درآمدی بر ادبیات2 (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
درآمدی بر ادبیات2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
درآمدی بر ادبیات1 (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
درآمدی بر ادبیات1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن و درک مفاهیم3 (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن و درک مفاهیم2 (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن و درک مفاهیم2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن و درک مفاهیم1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن و درک مفاهیم1 (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن متون مطبوعاتی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن متون مطبوعاتی (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه مکاتبات و اسناد2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه مکاتبات و اسناد1(راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه مکاتبات و اسناد1(راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون مطبوعاتی1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون سیاسی (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون سیاسی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون ساده (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون ساده (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون اقتصادی(راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون ادبی (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه پیشرفته2 (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه پیشرفته2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه پیشرفته 1(راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
بررسی مقابله ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و مبانی نظری ترجه (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و مبانی نظری ترجه (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و روش ترجمه(راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و روش ترجمه(راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و روش ترجمه (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و روش تحقیق2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و روش تحقیق1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
استادی اسکیل (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
آوا شناسی (راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
آشنایی با ادبیات معاصر ایران(راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی
آزمون سازی زبان(راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
آزمون سازی زبان(راهنما) دست دوم 0 مترجمی زبان انگلیسی