کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
مديريت رفتارسازماني (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
مديريت رفتارسازماني (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
مدیریت مالی1(راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
مدیریت تحول سازمانی(راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
مبانی سازمان و مدیریت (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
مبانی سازمان و مدیریت (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
ریاضیات پایه(راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
روش تحقیق در مدیریت (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
روش تحقیق در مدیریت (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
روانشناسی عمومی (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
حسابرسی 1(راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
حسابداری و حسابرسی دولتی (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
حسابداری و حسابرسی دولتی (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
حسابداری صنعتی1 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
حسابداری صنعتی1 (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
تحقیق در عملیات2 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
تحقیق در عملیات1(راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
تحقیق در عملیات1 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
پول وارزوبانكداري (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
پول وارزوبانكداري (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اقتصادخرد (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اقتصادخرد (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اقتصاد کلان (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول حسابداری3 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول حسابداری3 (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول حسابداری2 (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول حسابداری2 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول حسابداری1 (راهنما) دست دوم 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول حسابداری1 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)