کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
متون روانشناسی1به زبان خارجه دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
مبانی برنامه ریزی آموزشی نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
کلیات فلسفه دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
کاربردآزمون های روانی دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
فلسفه تربیت دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روشهای آماراستنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روشها و فنون تدریس دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روش های اصلاح و تغییررفتار کودکان دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی یادگیری دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی شخصیت دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی سلامت دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی رشد1 دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی راهنمایی و مشاوره دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی در قرآن(مفاهیم و آموزه ها) دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی تربیتی دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی پویایی گروه دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی بازی دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی اجتماعی دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانسنجی دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
رسانه های ياددهی- يادگيري،شناسايي،انتخاب توليد و كاربرد نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
توان بخشی گروه های خاص نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
آموزش پرورش کودکان استثنایی دست دوم 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)