کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
نهاد خانواده در اسلام و ایران نسل سوم (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
نظارت و راهنمایی و تعلیماتی (راهنما) دست دوم 0 علوم تربیتی
مقدمات مدیریت آموزشی (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
مقدمات مدیریت آموزشی (راهنما) دست دوم 0 علوم تربیتی
مقدمات راهنمایی و مشاوره (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
مقدمات تکنولوژی آموزشی(راهنما) نو 0 علوم تربیتی
مقدمات تکنولوژی آموزشی(راهنما) دست دوم 0 علوم تربیتی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (راهنما) دست دوم 0 علوم تربیتی
متون زبان انگلیسی در برنامه ریزی آموزشی درسی دست دوم 0 علوم تربیتی
فلسفه روانشناسی و نقد آن (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
روشهای ارزشیابی آموزشی (راهنما) دست دوم 0 علوم تربیتی
راهنمایی و شغلی و تحصیلی (راهنما) دست دوم 0 علوم تربیتی
درآمدی برنقش هنر در مدارس (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
درآمدی برنقش هنر در مدارس (راهنما) دست دوم 0 علوم تربیتی
جامعه شناسی آموزش و پرورش (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران(راهنما) دست دوم 0 علوم تربیتی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران(راهنما) نو 0 علوم تربیتی
اصول و مبانی آموزش و پرورش (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
اصول و مبانی آموزش و پرورش (راهنما) دست دوم 0 علوم تربیتی
اصول و برنامه ریزی درسی (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
اصول و برنامه ریزی درسی (راهنما) دست دوم 0 علوم تربیتی
اصول مدیریت آموزشی (راهنما) دست دوم 0 علوم تربیتی
اصول مدیریت آموزشی (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
ارزشیابی شخصیت (راهنما) نو 0 علوم تربیتی