کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
مدیریت مالی2 (راهنما) نو 0 حسابداری
مدیریت مالی2 (راهنما) دست دوم 0 حسابداری
مدیریت تولید (راهنما) نو 0 حسابداری
مباحث جاری در حسابداری (راهنما) دست دوم 0 حسابداری
مباحث جاری در حسابداری (راهنما) نو 0 حسابداری
فراگردتاتنظیم کنترل بودجه(راهنما) دست دوم 0 حسابداری
زبان تخصصی حسابداری2 (راهنما) دست دوم 0 حسابداری
زبان تخصصی حسابداری 1 (راهنما) دست دوم 0 حسابداری
زبان تخصصی حسابداری 1 (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابرسی2 (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری میانه1 (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری میانه1 (راهنما) دست دوم 0 حسابداری
حسابداری میانه 2(راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری میانه 2(راهنما) دست دوم 0 حسابداری
حسابداری مالیاتی (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری مالیاتی (راهنما) دست دوم 0 حسابداری
حسابداری صنعتی3 (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری صنعتی 2 (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری پیشرفته 2 (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری پیشرفته 2 (راهنما) دست دوم 0 حسابداری
حسابداری پیشرفته 1 (راهنما) نو 0 حسابداری