کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
مبانی جامعه شناسی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
مبانی جامعه شناسی (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
فارسی عمومی (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
فارسی عمومی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
زبان عمومی(خارجه) (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
زبان عمومی(خارجه) (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
دانش خانواده و جمعیت (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
دانش خانواده و جمعیت (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تفسیرموضوعی قرآن کریم (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تفسیرموضوعی قرآن کریم (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تربیت بدنی عمومی2 (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تربیت بدنی عمومی1 (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تربیت بدنی عمومی1 (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تاریخ فرهنگ تمدن (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تاریخ فرهنگ تمدن (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
انقلاب اسلامی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
اندیشه سیاسی (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
اندیشه سیاسی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
اندیشه اسلامی2 (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
اندیشه اسلامی2 (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
اندیشه اسلامی1 (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آیین زندگی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آیین زندگی (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آشنایی با قانون اساسی (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آشنایی با قانون اساسی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آشنایی با دفاع مقدس (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آشنایی با دفاع مقدس (راهنما) دست دوم 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)