کتابفروشی و تکثیردانشجویی دمیا

جستجوی پیشرفته کتاب بر اساس : نام کتاب - سال چاپ - مولف - ناشر


دانشجویان پیام نور دقت فرمایید ، کتاب انتخابی را بر اساس برگه انتخاب واحد خود (ستون منابع درس) انتخاب نمایید

نام کتاب نوع کتاب موجودی دسته مشاهده
واژه شناسی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
نهاد خانواده در اسلام و ایران نسل سوم (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
نمونه های نثر ساده انگلیسی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
نمونه های شعرساده انگلیسی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
نظریه های مشاوره وروان درمانی (راهنما) نو 0 روانشناسی
نظام روابط کار در سازمان روابط صنعتی(راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
مهارتهای تصمیم گیری وحل مساله نو 0 مدیریت دولتی
مقدمه ای بر مالکیت فکری نو 0 حقوق
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی (تجدید نظر اساسی با اضافات) نو 0 حقوق
مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی نو 0 حقوق
مقدمات مدیریت آموزشی (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
مقدمات روانشناسی سلامت (راهنما) نو 0 روانشناسی
مقدمات راهنمایی و مشاوره (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
مقدمات تکنولوژی آموزشی(راهنما) نو 0 علوم تربیتی
مقاله نویسی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
معرفت شناسی (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
مديريت منابع انسانی (راهنما) نو 0 مدیریت دولتی
مديريت رفتارسازماني (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
مديريت تطبیقی(راهنما) نو 0 مدیریت دولتی
مدیریت مالی2 (راهنما) نو 0 حسابداری
مدیریت مالی1(راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
مدیریت تولید (راهنما) نو 0 حسابداری
مدیریت تحول سازمانی(راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
مدیریت اسلامی و الگوهای آن (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
مدیریت اسلامی (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
مدیریت استراتژیک (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
مددکاری و مهارتهای مددکاری نو 0 علوم تربیتی
متون فقه 4 (راهنما) نو 0 حقوق
متون فقه 3 (راهنما) نو 0 حقوق
متون فقه 2 (راهنما) نو 0 حقوق
متون فقه 1 (راهنما) نو 0 حقوق
متون روانشناسی2به زبان خارجی (راهنما) نو 0 روانشناسی
متون روانشناسی1به زبان خارجه (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
متون حقوقی2 (راهنما) نو 0 حقوق
متون حقوقی1 (راهنما) نو 0 حقوق
مبانی سازمان و مدیریت (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
مبانی حقوق جزای بین الملل ایران (راهنما) نو 0 حقوق
مبانی جامعه شناسی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
مبانی برنامه ریزی آموزشی نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
مبانی آموزش مطالعات اجتماعی نو 0 علوم تربیتی
مباحث ویژه در مدیریت دولتی (راهنما) نو 0 مدیریت دولتی
مباحث جاری در حسابداری (راهنما) نو 0 حسابداری
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
کیفرشناسی(راهنما) نو 0 حقوق
کیفر شناسی (راهنما) نو 0 حقوق
کلیات زبان شناسی2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
کلیات زبان شناسی1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
کاربرداصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
کاربردآزمون های روانی (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی (راهنما) نو 0 روانشناسی
کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
قواعد فقه2(راهنما) نو 0 حقوق
قواعد فقه1(راهنما) نو 0 حقوق
قواعد فقه 4 (راهنما) نو 0 حقوق
فیزیولوژی اعصاب و غدد - عمومی (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
فنون یادگیری زبان (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
فنون یادگیری زبان نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
فلسفه روانشناسی و نقد آن (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
فلسفه تربیت (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
فراگردتاتنظیم کنترل بودجه(راهنما) نو 0 حسابداری
فارسی عمومی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
سیستم اطلاعات مدیریت(مدل سازي اطلاعات ) (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری(راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها (راهنما) نو 0 مدیریت دولتی
سازمان های بین المللی (راهنما) نو 0 حقوق
سازمان های اخلاقی در کسب و کار نو 0 مدیریت دولتی
زبان عمومی(خارجه) (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
زبان تخصصی3 (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
زبان تخصصی2 (راهنما) نو 0 مدیریت (دولتی+بازرگانی)
زبان تخصصی حسابداری2 (راهنما) نو 0 حسابداری
زبان تخصصی حسابداری 1 (راهنما) نو 0 حسابداری
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
زبان تخصصی 4 (رشته مديريت) (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
زبان تخصصی 1مدیریت (راهنما) نو 0 مدیریت (دولتی+بازرگانی)
ریاضیات پایه(راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
رویه قضایی (راهنما) نو 0 حقوق
روشهای ارزشیابی آموزشی (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
روشها و فنون تدریس (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روش های اصلاح و تغییررفتار کودکان (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روش ترجمه شفاهی1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
روش تدریس زبان انگلیسی(راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
روش تحقیق در مدیریت (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
روانشناسی یادگیری (راهنما) نو 0 روانشناسی
روانشناسی هوش و سنجش آن (راهنما) نو 0 روانشناسی
روانشناسی مرضی کودک (راهنما) نو 0 روانشناسی
روانشناسی فیزیولوژیک(راهنما) نو 0 روانشناسی
روانشناسی عمومی2 (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی عمومی1 (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی عمومی (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
روانشناسی شناختی (راهنما) نو 0 روانشناسی
روانشناسی شناختی نو 0 روانشناسی
روانشناسی شخصیت (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی سیاسی(راهنما) نو 0 روانشناسی
روانشناسی سازمانی نو 0 مدیریت دولتی
روانشناسی رشد2 (راهنما) نو 0 روانشناسی
روانشناسی رشد1(راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی راهنمایی و مشاوره(راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی در نهج البلاغه نو 0 علوم تربیتی
روانشناسی در قرآن(مفاهیم و آموزه ها) (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی جنایی (راهنما) نو 0 روانشناسی
روانشناسی تربیتی (سیف) (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی تجربی (راهنما) نو 0 روانشناسی
روانشناسی پویایی گروه (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی بازی (راهنما) نو 0 روانشناسی
روانشناسی احساس و ادراک (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
روانشناسی اجتماعی کاربردی (راهنما) نو 0 روانشناسی
روانشناسی اجتماعی (راهنما) نو 0 روانشناسی
روانسنجی (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
رسانه های ياددهی- يادگيري،شناسايي،انتخاب توليد و كاربرد نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
راهنمایی و شغلی و تحصیلی (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
راوانشناسی در نهج البلاغه (حدیث)(راهنما) نو 0 روانشناسی
دوره مختصر منطق صوری نو 0 علوم تربیتی
دستور نگارش2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
دستور نگارش1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
درامدی بر سیاست جنایی نو 0 حقوق
درآمدی برنقش هنر در مدارس (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
درآمدی بر روانشناسی دین (راهنما) نو 0 روانشناسی
درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی2(اهداف تربیت از دیدگاه اسلام) نو 0 علوم تربیتی
درآمدی بر ادبیات2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
درآمدی بر ادبیات1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
داوری تجاری بین المللی نو 0 حقوق
دانش خانواده و جمعیت (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
خواندن و درک مفاهیم3 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن و درک مفاهیم2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن و درک مفاهیم1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
خواندن متون مطبوعاتی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
خلاقیت و حل مسئله و تفکر راهبردی (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی نو 0 روانشناسی
حقوق مدنی8 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق مدنی6 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق مدنی5 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق مدنی4 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق مدنی3 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق مدنی2 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق مدنی1 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول نو 0 حقوق
حقوق مالی و مالیه عمومی(راهنما) نو 0 حقوق
حقوق کیفری اختصاصی3 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق کیفری اختصاصی2 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق کیفری اختصاصی1 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) نو 0 حقوق
حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (جنایات) نو 0 حقوق
حقوق کار (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق فضای مجازی(راهنما) نو 0 حقوق
حقوق فضای مجازی نو 0 حقوق
حقوق رسانه نو 0 حقوق
حقوق دریایی برپایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی نو 0 حقوق
حقوق جزای عمومی 3 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق جزای عمومی 2 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق جزای عمومی 1 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق جزای اختصاصی3 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق جزای اختصاصی2 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق جزای اختصاصی1 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق ثبت (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق تطبیقی (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق تجارت4 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق تجارت3 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق تجارت2 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق تجارت1 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق بین الملل عمومی2 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق بین الملل خصوصی2 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق بین الملل خصوصی1 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق بین الملل خصوصی1 نو 0 حقوق
حقوق بیمه (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق بشرازدیدگاه اسلام و دیگرمکاتب نو 0 حقوق
حقوق بشر از دیدگاه اسلام (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق بازرگاني (راهنما) نو 0 مدیریت (دولتی+بازرگانی)
حقوق اموال و مالکیت نو 0 حقوق
حقوق اساسی2 نو 0 حقوق
حقوق اساسی1 (راهنما) نو 0 حقوق
حقوق اساسی (3) نو 0 حقوق
حقوق اداری2(راهنما) نو 0 حقوق
حقوق اداری1(راهنما) نو 0 حقوق
حسابرسی2 (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابرسی 1(راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
حسابداری و حسابرسی دولتی (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
حسابداری میانه1 (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری میانه 2(راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری مالیاتی (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری صنعتی3 (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری صنعتی1 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
حسابداری صنعتی 2 (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری پیشرفته 2 (راهنما) نو 0 حسابداری
حسابداری پیشرفته 1 (راهنما) نو 0 حسابداری
جرم شناسی (راهنما) نو 0 حقوق
جامعه شناسی سازمان ها (رويكرد جامعه شناختي به سازمان و مديريت) نو 0 مدیریت دولتی
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی (راهنما) نو 0 روانشناسی
جامعه شناسی آموزش و پرورش (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
توان بخشی گروه های خاص (راهنما) نو 0 روانشناسی
توان بخشی گروه های خاص نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
تفکر و زبان (راهنما) نو 0 روانشناسی
تفسیرموضوعی قرآن کریم (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی(راهنما) نو 0 مدیریت دولتی
ترجمه مکاتبات و اسناد2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه مکاتبات و اسناد1(راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون مطبوعاتی2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون مطبوعاتی1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون سیاسی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه متون ساده (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه پیشرفته2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ترجمه پیشرفته 1(راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
تربیت بدنی عمومی2 (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تربیت بدنی عمومی1 (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تحقیق در عملیات2 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
تحقیق در عملیات1 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روشها (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها (راهنما) نو 0 مدیریت دولتی
تجارت الکترونیکی (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
تاریخچه و مکاتب روانشناسی(راهنما) نو 0 روانشناسی
تاریخ فرهنگ تمدن (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران(راهنما) نو 0 علوم تربیتی
پول وارزوبانكداري (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
پزشکی قانونی (راهنما) نو 0 حقوق
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
بهداشت روانی (راهنما) نو 0 روانشناسی
بزهکاری اطفال (راهنما) نو 0 حقوق
بررسی مقابله ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
بررسی ترجمه متون اسلامی2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
بررسی ترجمه متون اسلامی1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
بانکداری الکترونیکی نو 0 مدیریت بازرگانی
بازاریابی و مدیریت بازار (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
بازاریابی بین المللی (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
انقلاب اسلامی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
انسان از دیدگاه اسلام (راهنما) نو 0 روانشناسی
اندیشه سیاسی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
اندیشه اسلامی2 (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
اندیشه اسلامی1 (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
اقتصادخرد (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اقتصاد کلان (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
افراد با نیازهای خاص2 (راهنما) نو 0 روانشناسی
اعتیاد - سبب شناسی و درمان (راهنما) نو 0 روانشناسی
اصول و مبانی نظری ترجه (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و مبانی آموزش و پرورش (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان (راهنما) نو 0 روانشناسی
اصول و روش ترجمه(راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و روش تحقیق2 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و روش تحقیق1 (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
اصول و برنامه ریزی درسی (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
اصول مدیریت آموزشی (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
اصول فقه2 (راهنما) نو 0 حقوق
اصول فقه1 (راهنما) نو 0 حقوق
اصول حسابداری3 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول حسابداری2 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول حسابداری1 (راهنما) نو 0 مشترک (حسابداری-مدیریت)
اصول توانبخشی(راهنما) نو 0 روانشناسی
اصول توانبخشی نو 0 روانشناسی
اصول بهداشت و کمک های اولیه (راهنما) نو 0 روانشناسی
اصول بودجه دولتی (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
استادی اسکیل (راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
ارزشیابی شخصیت (راهنما) نو 0 علوم تربیتی
ادله اثبات دعوا (راهنما) نو 0 حقوق
ادبیات کودکان (تجدید نظر شده) نو 0 علوم تربیتی
اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آیین زندگی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آیین دادرسی مدنی3 (راهنما) نو 0 حقوق
آیین دادرسی مدنی2 (راهنما) نو 0 حقوق
آیین دادرسی مدنی1 (راهنما) نو 0 حقوق
آیین دادرسی کیفری جلد2 (راهنما) نو 0 حقوق
آیین دادرسی کیفری جلد1 (راهنما) نو 0 حقوق
آیات الاحکام(استنباط احکام ازآیات)(راهنما) نو 0 حقوق
آماروکاربردآن درمدیریت(قسمت اول) (راهنما) نو 0 مدیریت (دولتی+بازرگانی)
آماروکاربردآن در مدیریت(قسمت دوم) (راهنما) نو 0 مدیریت بازرگانی
آماروکاربردآن در مدیریت(قسمت دوم) نو 0 مدیریت بازرگانی
آمارتوصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
آماراستنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی (راهنما) نو 0 (علوم تربیتی+روانشناسی)
آشنایی با قانون اساسی (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آشنایی با دفاع مقدس (راهنما) نو 0 عمومی(مشترک بین رشته ها)
آسیب شناسی روانی2 (راهنما) نو 0 روانشناسی
آسیب شناسی روانی2 نو 0 علوم تربیتی
آسیب شناسی روانی1 (راهنما) نو 0 روانشناسی
آزمون سازی زبان(راهنما) نو 0 مترجمی زبان انگلیسی
مقدمات نوروپسیکولوژی(راهنما) نو 0 روانشناسی
حقوق اساسی2(راهنما) نو 0 حقوق